Chính sách bảo mật

Thông báo này mô tả làm thế nào y tế thông tin về bạn có thể được sử dụng và tiết lộ và làm thế nào bạn có thể có được quyền truy cập vào thông tin này. Xin vui lòng xem xét cẩn thận.

Giới thiệu

Chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để duy trì sự riêng tư của "bảo vệ thông tin y tế." "Bảo vệ thông tin y tế" bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng mà chúng tôi có được từ bạn hoặc những người khác liên quan đến sức khỏe thể chất hay tinh thần của bạn, Chăm sóc sức khỏe mà bạn đã nhận được, hoặc thanh toán cho chăm sóc sức khỏe của bạn.

Như yêu cầu của pháp luật, thông báo này cung cấp cho bạn các thông tin về quyền và trách nhiệm pháp lý và thực tiễn bảo mật liên quan đến sự riêng tư của thông tin được bảo vệ sức khỏe của chúng tôi. Thông báo này cũng thảo luận về sử dụng và tiết lộ chúng tôi sẽ làm cho thông tin được bảo vệ sức khỏe của bạn. Chúng tôi phải tuân thủ các quy định của thông báo này, mặc dù chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản của thông báo này theo thời gian và để thực hiện thông báo sửa đổi có hiệu quả cho tất cả bảo vệ thông tin y tế chúng tôi duy trì. Bạn luôn luôn có thể yêu cầu một bản sao của thông báo bảo mật mới nhất của chúng tôi từ văn phòng của chúng tôi.

Được phép sử dụng và tiết lộ

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe của bạn cho các mục đích điều trị, hoạt động thanh toán và chăm sóc sức khỏe.

 • Điều trị có nghĩa là việc cung cấp, phối hợp hoặc quản lý chăm sóc sức khỏe của bạn, bao gồm các tham vấn giữa nhà cung cấp chăm sóc y tế liên quan đến chăm sóc của bạn và giới thiệu cho việc chăm sóc y tế từ một nhà cung cấp chăm sóc y tế khác. Ví dụ:, một bác sĩ điều trị bạn cho gãy chân có thể cần phải biết nếu bạn có bệnh tiểu đường vì bệnh tiểu đường có thể làm chậm quá trình chữa bệnh. Do đó, bác sĩ có thể xem xét hồ sơ y tế của bạn để đánh giá cho dù bạn có khả năng những phức tạp các điều kiện như bệnh tiểu đường.
 • Thanh toán có nghĩa là chúng tôi thực hiện để có được bồi hoàn cho chăm sóc y tế cung cấp cho bạn các hoạt động, Xem lại các quyết định bao gồm cả hội đủ điều kiện bảo hiểm và sử dụng hoạt động. Ví dụ:, trước khi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có thể cần phải cung cấp cho hãng bảo hiểm của bạn (hoặc khác bên thứ ba payor) thông tin về tình trạng y tế của bạn để xác định cho dù quá trình điều trị được đề xuất sẽ được bảo hiểm. Khi chúng ta sau đó hóa đơn chiếc tàu sân bay hoặc bên thứ ba payor cho các dịch vụ kết xuất cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp tàu sân bay hoặc bên thứ ba payor với các thông tin liên quan đến chăm sóc của bạn nếu cần thiết để có được thanh toán.
 • Hoạt động chăm sóc sức khỏe có nghĩa là các chức năng hỗ trợ của chúng tôi thực hành liên quan đến điều trị và thanh toán, chẳng hạn như chất lượng đảm bảo hoạt động, quản lý trường hợp, tiếp nhận và đáp ứng với bệnh nhân khiếu nại, bác sĩ đánh giá, chương trình tuân thủ, kiểm toán, kế hoạch kinh doanh, phát triển, quản lý và hoạt động hành chính. Ví dụ:, chúng tôi có thể sử dụng thông tin y tế của bạn để đánh giá hiệu suất của đội ngũ nhân viên tại Chăm sóc cho bạn. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các thông tin y tế về nhiều bệnh nhân để quyết định những gì dịch vụ không cần thiết, và cho dù một số phương pháp điều trị mới có hiệu quả.

Tiết lộ liên quan để liên lạc với bạn hay gia đình của bạn

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn để cung cấp lời nhắc cuộc hẹn hoặc các thông tin về lựa chọn thay thế điều trị hoặc khác liên quan đến sức khỏe lợi ích và dịch vụ mà có thể quan tâm đến bạn hay liên quan cụ thể đến chăm sóc y tế của bạn thông qua văn phòng của chúng tôi. Ví dụ:, chúng tôi có thể để lại lời nhắc cuộc hẹn trên máy trả lời của bạn hoặc với một thành viên gia đình hoặc những người khác, những người có thể trả lời điện thoại theo số mà bạn đã cho chúng ta để liên hệ với bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe của bạn với gia đình của bạn hoặc bạn bè hoặc bất kỳ cá nhân khác mà được xác định bởi bạn khi họ đang tham gia vào chăm sóc của bạn hoặc các khoản thanh toán cho chăm sóc của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ các thông tin được bảo vệ sức khỏe liên quan trực tiếp đến sự tham gia của họ trong chăm sóc hoặc thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe của bạn để thông báo cho, hoặc hỗ trợ trong thông báo, một thành viên gia đình, một đại diện cá nhân, hoặc một người chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc của bạn vị trí của bạn, tình trạng chung hoặc tử vong. Nếu bạn đang có sẵn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cơ hội để các đối tượng để tiết lộ những, và chúng tôi sẽ không làm cho những tiết lộ nếu bạn đối tượng. Nếu bạn không có sẵn, chúng tôi sẽ xác định xem một tiết lộ cho các gia đình hoặc bạn bè của bạn là lợi ích tốt nhất của bạn, và chúng tôi sẽ tiết lộ chỉ là thông tin được bảo vệ sức khỏe đó là trực tiếp liên quan đến sự tham gia của họ trong việc chăm sóc của bạn.

Chúng tôi sẽ cho phép gia đình và bạn bè để hành động trên danh nghĩa của bạn của bạn để nhận thuốc theo toa, dụng cụ y tế, X-quang, và tương tự như các hình thức bảo vệ sức khỏe thông tin, Khi chúng tôi xác định, trong bản án của chúng tôi chuyên nghiệp, đó là lợi ích tốt nhất của bạn để thực hiện tiết lộ như vậy.

Các tình huống khác

Cơ quan và mô tặng. Nếu bạn là một cơ quan nhà tài trợ, chúng tôi có thể phát hành các thông tin y tế cho các tổ chức xử lý cơ quan thu mua hoặc cơ quan, mắt hoặc mô cấy ghép hoặc đến một cơ quan tài trợ ngân hàng, Khi cần thiết để tạo thuận lợi cho cơ quan hoặc mô hiến và cấy ghép.

Quân sự và cựu chiến binh. Nếu bạn là một thành viên của các lực lượng vũ trang, chúng tôi có thể phát hành thông tin y tế về bạn theo yêu cầu của chính quyền chỉ huy quân sự. Chúng tôi cũng có thể phát hành các thông tin y tế về quân sự nước ngoài để các cơ quan quân sự nước ngoài.

Rủi ro y tế công cộng. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế về bạn cho các hoạt động y tế công cộng. Các hoạt động nói chung bao gồm:

 • Để ngăn ngừa hoặc kiểm soát bệnh, chấn thương hoặc tình trạng tàn tật
 • Báo cáo sinh và cái chết
 • Để báo cáo nạn nhân của sự ngược đãi, bỏ bê, hoặc bạo
 • Để báo cáo phản ứng với thuốc
 • Để thông báo cho người dân của sản phẩm, nhớ lại, Sửa chữa hoặc thay thế
 • Để thông báo cho một người có thể đã tiếp xúc với một bệnh hoặc có nguy cơ bị ký hợp đồng hoặc lây lan bệnh hoặc tình trạng

Các hoạt động giám sát sức khỏe. Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin y tế cho các cơ quan liên bang hay tiểu bang giám sát hoạt động của chúng tôi. Các hoạt động này là cần thiết cho chính phủ để giám sát hệ thống chăm sóc sức khỏe, chương trình chính phủ, và phù hợp với quyền dân sự luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe cho người theo thẩm quyền của Cục quản lý dược và thực phẩm để theo dõi sản phẩm hoặc để tiến hành giám sát sau tiếp thị.

Vụ kiện và tranh chấp. Nếu bạn đang tham gia trong một vụ kiện hoặc tranh chấp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin y tế về bạn để đáp ứng với một tòa án hoặc lệnh hành chính. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin y tế về bạn trong một phản ứng để một trát hầu tòa, khám phá yêu cầu hoặc quá trình hợp pháp của một ai đó khác liên quan đến tranh chấp.

Thực thi pháp luật. Chúng tôi có thể phát hành thông tin y tế nếu được yêu cầu để làm như vậy bằng một thực thi pháp luật chính thức:

 • Để đáp ứng với một lệnh của tòa án, trát hầu tòa, đảm bảo, triệu tập hoặc quá trình tương tự
 • Để xác định hoặc xác định vị trí một kẻ tình nghi, fugitive, vật liệu làm chứng, hoặc người mất tích
 • Về nạn nhân của một tội phạm nếu, trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi là không thể nhận được các thỏa thuận của người
 • Về một cái chết chúng tôi tin rằng có thể là kết quả của một hành vi tội phạm
 • Về các hành vi tội phạm trên cơ sở của chúng tôi
 • Trong các trường hợp khẩn cấp để báo cáo một tội phạm; vị trí của các tội phạm hoặc nạn nhân hoặc danh tính, Mô tả hoặc vị trí của người đã cam kết tội phạm

Coroners, Giám định y khoa và giám đốc tang lễ. Chúng tôi có thể phát hành các thông tin y tế cho một coroner hoặc giám định y tế. Điều này có thể là cần thiết, Ví dụ:, để xác định một người đã qua đời hoặc xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi cũng có thể phát hành các thông tin y tế về các bệnh nhân để giám đốc tang lễ là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tù nhân. Nếu bạn là một tù nhân của một tổ chức cải huấn hoặc dưới quyền nuôi con của một viên chức thực thi pháp luật, chúng tôi có thể phát hành y tế thông tin về bạn để các cơ sở giáo dục cải huấn hoặc pháp luật thực thi chính thức. Phiên bản này sẽ là cần thiết cho cơ sở giáo dục để cung cấp cho bạn với chăm sóc sức khỏe, để bảo vệ sức khỏe của bạn và an toàn hoặc sức khỏe và an toàn của những người khác, hoặc cho sự an toàn và bảo mật của tổ chức giáo dục cải huấn.

Mối đe dọa nghiêm trọng. Như được cho phép bởi luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn đạo Đức ứng xử, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe nếu chúng tôi, trong Đức tin tốt, tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn hoặc làm giảm một mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra cho sức khỏe hoặc an toàn của một người hoặc của cộng đồng.

Cứu trợ thiên tai. Khi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể phối hợp sử dụng và tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe của chúng tôi với các thực thể công cộng hay tư nhân được ủy quyền của pháp luật hoặc hiến chương để hỗ trợ trong nỗ lực cứu trợ thiên tai.

Quyền lợi của bạn

1. Bạn có quyền yêu cầu hạn chế về sử dụng và tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe cho điều trị của chúng tôi, hoạt động thanh toán và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, chúng tôi không cần phải đồng ý với yêu cầu của bạn.

2. Quý vị có quyền yêu cầu hợp lý để nhận được thông tin liên lạc của thông tin được bảo vệ sức khỏe bằng phương tiện khác hoặc tại các địa điểm khác.

3. Tùy thuộc vào các thanh toán của một khoản phí hợp lý sao chép theo quy định của pháp luật nhà nước, quý vị có quyền để kiểm tra hoặc có được một bản sao của thông tin được bảo vệ sức khỏe có trong hồ sơ y tế và thanh toán của bạn và trong bất kỳ hồ sơ thực hành khác được sử dụng của chúng tôi để đưa ra quyết định về bạn, Ngoại trừ cho:

 • Tâm lý ghi chú, có ghi chú ghi lại bởi một chuyên gia sức khỏe tâm thần tài liệu hoặc phân tích nội dung của cuộc trò chuyện trong một tư nhân buổi tư vấn hoặc một nhóm, buổi tư vấn chung hoặc gia đình và đó đã được tách ra từ phần còn lại của hồ sơ y tế của bạn
 • Thông tin biên dịch một với dự đoán hợp lý của, hoặc để sử dụng trong, một dân sự, hình sự, hoặc quản trị hành động hoặc tiếp tục.
 • Bảo vệ thông tin y tế liên quan đến các xét nghiệm phòng thí nghiệm khi truy cập của bạn được yêu cầu của pháp luật
 • Nếu bạn là một tù nhân nhà tù và thu thập thông tin như vậy sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn, an toàn, an ninh, quyền nuôi con, hoặc phục hồi chức năng hoặc của tù nhân khác, hoặc sự an toàn của bất kỳ viên chức, nhân viên, hoặc người nào khác tại các cơ sở giáo dục cải huấn hoặc người chịu trách nhiệm cho vận chuyển bạn
 • Nếu chúng ta thu được hoặc tạo bảo vệ thông tin y tế như là một phần của một nghiên cứu nghiên cứu cho tới chừng nào các nghiên cứu tiến hành, miễn là bạn đã đồng ý để tạm thời từ chối truy cập khi đồng ý tham gia vào nghiên cứu
 • Thông tin được bảo vệ sức khỏe của bạn được chứa trong hồ sơ lưu giữ bởi một cơ quan liên bang hay nhà thầu khi truy cập của bạn được yêu cầu của pháp luật
 • Nếu thông tin được bảo vệ sức khỏe được lấy từ một ai đó khác hơn so với chúng tôi theo một lời hứa bảo mật và truy cập yêu cầu sẽ là hợp lý có khả năng tiết lộ nguồn gốc của thông tin

Chúng tôi cũng có thể từ chối một yêu cầu để truy cập vào thông tin được bảo vệ sức khỏe nếu:

 • Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép đã xác định, trong việc thực hiện bản án chuyên nghiệp, truy cập yêu cầu là hợp lý có khả năng gây nguy hiểm cho cuộc sống của bạn hoặc vật lý an toàn hoặc của người khác
 • Thông tin được bảo vệ sức khỏe làm cho tham chiếu đến người khác (trừ khi người khác là một nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe) và một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép đã xác định, trong việc thực hiện bản án chuyên nghiệp, truy cập yêu cầu là hợp lý có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho người khác
 • Yêu cầu truy cập được thực hiện bởi đại diện cá nhân của cá nhân và chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe được cấp phép đã xác định, trong việc thực hiện bản án chuyên nghiệp, cung cấp quyền truy cập vào đại diện cá nhân như vậy là hợp lý có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho quý vị hoặc người khác

Nếu chúng tôi từ chối một yêu cầu để truy cập cho bất kỳ của ba lý do mô tả ở trên, sau đó bạn có quyền có của chúng tôi từ chối được nhận xét phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng.

4. Quý vị có quyền yêu cầu một sự điều chỉnh thông tin được bảo vệ sức khỏe của bạn, nhưng chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn sửa chữa, Nếu chúng tôi xác định rằng thông tin được bảo vệ sức khỏe hoặc ghi lại là chủ đề yêu cầu:

 • Không được tạo ra bởi chúng tôi, trừ khi bạn cung cấp một cơ sở hợp lý để tin rằng những người khởi của thông tin được bảo vệ sức khỏe là không còn có sẵn để hành động về việc sửa đổi được yêu cầu
 • Không phải là một phần của hồ sơ y tế hoặc thanh toán của bạn
 • Không phải là có sẵn để kiểm tra như quy định ở trên
 • Không phải là chính xác và đầy đủ

Trong mọi trường hợp, bất kỳ thoả thuận khi chỉnh sẽ được bao gồm như là một bổ sung cho, và không phải là một thay thế của, Hồ sơ đã tồn tại.

5. Bạn có quyền nhận được một kế toán của tiết lộ thông tin được bảo vệ sức khỏe được thực hiện bởi chúng tôi để cá nhân hoặc tổ chức khác hơn cho bạn trong thời gian cung cấp bởi luật, Ngoại trừ tiết lộ:

 • Để thực hiện điều trị, hoạt động thanh toán và chăm sóc sức khỏe được cung cấp ở trên
 • Cho những người tham gia trong việc chăm sóc của bạn hoặc cho các mục đích thông báo theo quy định của pháp luật
 • Đối với an ninh quốc gia hoặc thông minh mục đích theo quy định của pháp luật
 • Các tổ chức cải huấn hoặc cán bộ thực thi pháp luật theo quy định của pháp luật
 • Xảy ra trước khi tháng tư 14, 2003
 • Mà nếu không không bắt buộc của pháp luật để được bao gồm trong kế toán

6. Quý vị có quyền yêu cầu và nhận được một bản sao của thông báo này từ chúng tôi.

7. Các quyền trên có thể được thực hiện chỉ bằng cách viết thông tin liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ việc thu hồi hoặc khác điều chỉnh sự đồng ý phải bằng văn bản gửi đến chúng tôi.

Khiếu nại

Nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị vi phạm, bạn nên ngay lập tức liên hệ với thực tế của chúng tôi hoặc cán bộ bảo mật của chúng tôi. Tất cả các khiếu nại phải được gửi bằng văn bản. Chúng tôi sẽ không có hành động chống lại bạn để nộp đơn khiếu nại. Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại với thư ký của y tế và dịch vụ nhân sinh